1. Home
 2. /
 3. Veelgestelde Vragen

Kwijtschelding

U krijgt kwijtschelding als:

 • uw (gezamenlijke) inkomen op of onder bijstandsniveau ligt of u een AOW heeft zonder aanvullend pensioen
 • Uw vermogen overstijgt niet de normbedragen van vrijgesteld vermogen. Deze bedragen zijn € 2.000,00 voor echtparen,  € 1.800,00 voor alleenstaande ouders en € 1.500,00 voor alleenstaanden.
 • De waarde van uw auto/motor minder is dan 3350 euro
 • u uw aanslag niet langer dan 3 maanden geleden betaald heeft

U moet de volgende bijlagen van u en uw partner meesturen.
Laatste overzicht van het inkomen:
– Uitkering/ Salarisstrook ( Hebt u verschillende inkomsten? Dan 3 maanden)
– AOW (van 1 januari of van 1 juli van dit jaar)
– Pensioen
– Overzicht opbouw studiefinanciering
– Ontvangstbewijs alimentatie
– Overzicht algemene heffingskorting belastingdienst (van dit jaar)

 • Kopie bankafschriften van alle betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen 2 maanden. Het saldo en alle bij- en afschrijvingen moeten zichtbaar zijn
 • De laatste huurspecificatie van dit jaar
 • Zorgpolis met bedragen van dit jaar
 • Overzichten (voorschotbeschikking) van de belastingdienst van dit jaar:

– Huurtoeslag
– Zorgtoeslag
– Kindgebonden budget
– Kinderopvangtoeslag, betaalde kinderopvang en de bijdrage van de werkgever/UWV/gemeente

 • Betaalbewijs aflossing van belastingschuld(en)
 • Bewijs dat u uw auto/motor niet kunt missen(gehandicaptenparkeerkaart)

Geldt iets niet voor u of uw partner? Dan hoeft u het niet mee te sturen.

De kostendelersnorm geldt als u een woning deelt met meerdere volwassenen. Wij passen de kwijtscheldingsberekening dan aan. Dit doen we omdat meer personen de woonkosten kunnen delen.
We tellen het aantal personen van 27 jaar en ouder. Het maakt daarbij niet uit wat de relatie is. En ook niet hoeveel zij verdienen.
Alleen studenten en kostgangers die officieel huur betalen tellen niet mee.

Dit hoeft meestal niet. Heeft u kwijtschelding gekregen? En de BSGR toestemming gegeven de gegevens in het vervolg te controleren? Dan controleert de BSGR zelf of u weer kwijtschelding kan krijgen. U hoeft hier zelf niets voor te doen. U krijgt bericht van de BSGR.

Studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs en lening) telt mee als inkomen. Inkomsten uit bijbaantjes tellen ook mee. De ouderbijdrage telt niet mee. Geef dit wel op, dan weten wij waarmee u uw uitgaven betaalt.

Als u ZZP’er bent of een eigen bedrijf heeft en uw inkomen ligt op bijstandsniveau of lager, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding kan alleen voor privéaanslagen aangevraagd worden en niet voor zakelijke aanslagen.
Bent u woonachtig in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk dan kunt u als ondernemer geen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Voor de waterschapsbelastingen kunt u wel kwijtschelding aanvragen.

U kunt binnen 10 dagen na de uitspraakdatum een beroepschrift indienen. Vertel waarom u denkt dat u wel kwijtschelding moet krijgen.
Stuur het beroepschrift met bewijsstukken naar:

Postbus 1141
2302 BC Leiden


U kunt uw beroepschrift ook digitaal uploaden via het contactformulier.

Waterschapsbelastingen

Voor de waterschapsbelastingen krijgen alle huishoudens een aanslag van 3 vervuilingseenheden (v.e.). Alleen voor eenpersoonshuishoudens is een uitzondering gemaakt; die krijgen een aanslag van 1 v.e. Dit is wettelijk bepaald.

U krijgt een aanslag waterschapsbelastingen van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland omdat u woont, een onroerende zaak bezit, of een bedrijfspand gebruikt in het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. De BSGR verzorgt de belastingtaken voor het hoogheemraadschap van Rijnland.

Waterschappen, zoals het hoogheemraadschap van Rijnland, ontvangen geen geld van het Rijk. Daarom mogen ze belastingen heffen om hun taken te bekostigen. Uw belastinggeld wordt onder andere gebruikt voor afvalwaterzuivering, het onderhoud van duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en waterkwaliteit. Meer informatie over het hoogheemraadschap van Rijnland en de taken die zij uitvoert, kunt u lezen op haar website.

De tarieven van de waterschapsbelastingen van dit jaar en de afgelopen jaren vindt u bij tarieven hoogheemraadschap van Rijnland.

Een ingezetene is elke persoon die volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven op een adres in het werkgebied van het hoogheemraadschap. De watersysteemheffing ingezetenen wordt opgelegd per woonruimte, dus als er meerdere ingezetenen per adres zijn, ontvangt 1 van hen het aanslagbiljet.
De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per jaar. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengst ervan voor het onderhoud aan duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit.

IBA is de afkorting van Individuele Behandeling Afvalwater. Een IBA is een mini-zuiveringsinstallatie. De IBA’s zijn ingedeeld in verschillende klassen, gerangschikt naar zuiveringsrendement. Een IBA klasse I is de minimale voorziening en is een septic tank met een inhoud van 6 m3. Het zuiveringsrendement bedraagt ongeveer 30%. De IBA klasse II levert een rendement van ongeveer 80% en een IBA klasse III komt tot ruim 90% rendement. Bij het Van Hall Instituut in Leeuwarden en TNO in Apeldoorn worden de IBA’s per klasse gecertificeerd.

Als het waterschap de beheerder is van een IBA-systeem (Individuele Behandeling Afvalwater), dan is de bewoner de belastingplichtige voor de zuiveringsheffing. De lozing vindt dan namelijk plaats op een zuiveringsinstallatie die in beheer is bij het waterschap. Op de zuiveringsheffing is geen aanpassing van het aantal vervuilingseenheden mogelijk.
Met de opbrengst van de zuiveringsheffing verzorgt het waterschap het beheer en onderhoud van de IBA. Als de bewoner de beheerder is van een IBA-systeem, dan is de bewoner belastingplichtig voor de verontreinigingsheffing. In deze situatie vindt de lozing via een overloop van de IBA plaats op het oppervlaktewater. Enkel bij lozing via een gecertificeerde IBA II en III is op verzoek aanpassing van de vervuilingswaarde naar één vervuilingseenheid mogelijk.
Bij lozing via een IBA-systeem I is het rendement onvoldoende voor een aanpassing van het aantal vervuilingseenheden. Een IBA I is een septic tank met een inhoud van 6 m3.

Een navorderingsaanslag wordt opgelegd door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland als is gebleken dat er minder belasting is opgelegd dan had gemoeten. Een navorderingsaanslag mag alleen worden opgelegd als sprake is van een nieuw feit of kennelijke fout. Het gaat om informatie waarvan men bij het opleggen van de definitieve aanslag niet op de hoogte was en waarmee men redelijkerwijs ook niet bekend had kunnen zijn. Ook voor de belastingplichtige moet het redelijkerwijs herkenbaar zijn dat er een fout gemaakt is. De afwijking moet minimaal 30% zijn. Tot uiterlijk vijf jaar na het belastingjaar kan een navorderingsaanslag opgelegd worden.

Zuiveringsheffing woonruimten is een belasting voor huishoudens die afvalwater afvoeren via het riool of een zuiveringstechnisch werk (installatie voor het zuiveren van stedelijk afvalwater). De aanslag wordt berekend in vervuilingseenheden (v.e.). Alle huishoudens krijgen een aanslag voor 3 v.e. De enige uitzondering is een eenpersoonshuishouden; dat krijgt een aanslag voor 1 v.e. Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengsten van de zuiveringsheffing voor de zuivering van rioolwater in zuiveringsinstallaties.

Zuiveringsheffing bedrijven is een belasting voor bedrijven die afvalwater afvoeren via het riool of een zuiveringstechnisch werk (installatie voor het zuiveren van stedelijk afvalwater). Naar het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt de aanslag opgelegd aan de gebruiker van de bedrijfsruimte. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengsten van de zuiveringsheffing voor de zuivering van rioolwater in zuiveringsinstallaties.
De aanslag wordt berekend in vervuilingseenheden (v.e.). Bedrijven die uitsluitend huishoudelijk afvalwater afvoeren en minder dan 44 m³ drinkwater hebben ingenomen, krijgen een aanslag van 1 v.e. Bij een waterverbruik vanaf 44 tot en met 217 m³ wordt 3 v.e. in rekening gebracht. Bij een waterverbruik vanaf 218 m³ wordt de aanslag berekend op 5 of meer vervuilingseenheden (v.e.). Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast.

Watersysteemheffing ongebouwd is een belasting voor eigenaren van een ongebouwde onroerende zaak in het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Voorbeelden van ongebouwde onroerende zaken zijn weilanden, natuurterreinen en wegen, maar ook sloten en vaarten. De watersysteemheffing ongebouwd wordt opgelegd aan degene die volgens het Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of zakelijk gerechtigde was van de ongebouwde onroerende zaak.

De watersysteemheffing ongebouwd is onderverdeeld in 3 categorieën: natuurterreinen, wegen en overig. Per categorie geldt een vast tarief per hectare. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengst ervan voor het onderhoud aan duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit.

Watersysteemheffing gebouwd is een belasting voor eigenaren van een gebouwde onroerende zaak in het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Voorbeelden van gebouwde onroerende zaken zijn woningen, bedrijfspanden of garageboxen. De watersysteemheffing gebouwd wordt opgelegd aan degene die volgens het Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of zakelijk gerechtigde was van de gebouwde onroerende zaak.
Het tarief van de watersysteemheffing gebouwd is een percentage van de WOZ-waarde. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengst van de heffing voor het onderhoud aan duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit.

Verontreinigingsheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op het oppervlaktewater. Het hoogheemraadschap gebruikt de opbrengst ervan voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het tarief van de verontreinigingsheffing en de berekening van de aanslag is hetzelfde als van de zuiveringsheffing.

Gemeentelijke belastingen

Afvalstoffenheffing is een belasting voor huishoudens waar de gemeente verplicht is huisvuil op te halen. Het maakt niet uit of er ook daadwerkelijk afval wordt aangeboden. De aanslag wordt vaak berekend op basis van de grootte van het huishouden. Op de belastingenpagina kunt u lezen hoe de aanslag in uw gemeente berekend wordt.
Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing; zij moeten meestal zelf zorgen voor de afvoer van hun bedrijfsafval. In sommige gemeenten haalt de gemeente wel bedrijfsafval op. Bedrijven die daarvan gebruikmaken betalen reinigingsrechten.

U krijgt een aanslag gemeentelijke belastingen van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) omdat u woont, een onroerende zaak bezit, of een bedrijfspand gebruikt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar of Zoeterwoude. De BSGR verzorgt de belastingtaken voor deze gemeenten.

Rioolheffing is een belasting voor huishouden en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren. De rioolheffing bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar. De rioolheffing eigenaren is meestal een vast bedrag per jaar. Niet alle gemeenten leggen de eigenarenbelasting op.
De rioolheffing gebruikers wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand. De gebruikersbelasting wordt vaak berekend op basis van de grootte van het huishouden of het waterverbruik. Op de pagina belastingen kunt u lezen hoe de aanslag in uw gemeente berekend wordt.

Onroerende zaakbelasting (OZB) is een belasting voor huis- en grondeigenaren en eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden. De OZB bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar bij Kadaster geregistreerd stond als eigenaar van een woning, bedrijfspand of andere onroerende zaak. De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari een bedrijfspand gebruikt; gebruikers van woningen betalen geen OZB.
Gemeenten stellen jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting een percentage van de WOZ-waarde vast. Dit percentage bepaalt de hoogte van de aanslag OZB. De opbrengsten van de OZB vallen in de algemene middelen.

Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen, zoals de straat, het riool en de afvalinzameling. Al deze voorzieningen kosten geld. Het meeste geld ontvangt de gemeente van het Rijk. Maar daarmee kunnen niet alle voorzieningen en projecten bekostigd worden. Een deel van deze kosten wordt betaald uit de opbrengst van de gemeentelijke belastingen.
De opbrengsten van sommige belastingensoorten gaan naar de algemene middelen. Dit betekent dat de gemeente zelf bepaalt waarvoor ze de opbrengst gebruikt. Onroerende zaakbelasting is hier een voorbeeld van. De opbrengsten van andere belastingen, zoals de afvalstoffenheffing, mag de gemeente alleen gebruiken voor de kosten die ze heeft gemaakt om de betreffende dienst te verlenen.

Mocht het voor u financiële problemen opleveren om meerdere betalingen tegelijkertijd te voldoen, dan kunt u contact met ons opnemen om afspraken te maken hoe u de aanslagen gaat betalen. U kunt dan een betalingsregeling treffen. Dit kunt u doen via ons contactformulier.

Ja, dat kan en mag. Het kan voorkomen dat er aanslagen over meerdere jaren nog niet eerder door ons verstuurd zijn. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat de woning nog niet getaxeerd kon worden omdat het nieuwbouw is of vanwege een verbouwing aan de woning. Ook kan het komen doordat het waterverbruik nog niet aan ons is doorgegeven door bijvoorbeeld de waterleverancier.
Vanuit de wet hebben wij de mogelijkheid om drie jaar na het ontstaan van een belastingplicht nog een aanslag op te leggen. Natuurlijk realiseren wij ons dat het vervelend is voor u als u meerdere aanslagen tegelijkertijd ontvangt. Hiervoor bieden wij dan ook onze excuses aan.

Een WOZ-beschikking is de officiële bekendmaking van de vastgestelde WOZ-waarde van een onroerende zaak. Woningeigenaren en eigenaren en gebruikers van niet-woningen (winkels, bedrijfspand, scholen, enzovoorts) krijgen elk jaar een WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking zelf is geen belasting, maar vormt de basis voor andere belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing eigenaren.
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verstuurt de WOZ-beschikkingen voor alle onroerende zaken in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR combineert de WOZ-beschikking zoveel mogelijk met de gemeentelijke belastingen op 1 aanslagbiljet. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn, wordt aan slechts 1 van hen een WOZ-beschikking verzonden.

Toeristenbelasting is een belasting voor uitbaters van overnachtingsmogelijkheden zoals hotels, pensions en campings. De opbrengsten gaan naar de algemene middelen van de gemeente. Hiermee kan de gemeente bijvoorbeeld de extra kosten voor voorzieningen dekken, die zij maakt omdat er in de gemeente veel toeristen verblijven.
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heft toeristenbelasting namens de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen en Wassenaar. De tarieven verschillen per gemeente en het soort overnachtingsmogelijkheid.

Staangeld is een belasting voor het hebben van een standplaats voor een woonwagen. De aanslag wordt opgelegd aan de hoofdbewoner van de woonwagen. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heft staangeld namens de gemeenten Gouda en Velsen. Het tarief verschilt per standplaats.

Roerende zaakbelasting (RZB) is een gemeentelijke belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten. Roerende woon- en bedrijfsruimten zijn ruimten die duurzaam aan een plaats verbonden zijn en dienen tot permanente bewoning of gebruik. Voorbeelden hiervan zijn woonschepen. De inkomsten van de RZB vallen in de algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de gemeenteraad bepaalt voor welke voorzieningen de opbrengsten worden ingezet.
De roerende zaakbelasting bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. De gemeente stelt jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting een percentage van de waarde vast. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heft roerende zaakbelasting voor de gemeenten Katwijk en Velsen.

Reinigingsrechten zijn vergoedingen die bedrijven moeten betalen als ze hun bedrijfsafval door de gemeente laten ophalen. De tarieven verschillen per gemeente.
Bedrijven in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Wassenaar en Zoeterwoude kunnen op verzoek hun bedrijfsafval laten ophalen door de gemeente. Zij krijgen een aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland voor de volgens de gemeente gemaakte kosten. Bedrijven in Gouda moeten aangifte doen van het aantal vuilniszakken dat zij wekelijks bij de straat zetten. De BSGR verstuurt hiervoor een schriftelijke uitnodiging en daarna een aanslagbiljet op basis van de opgegeven hoeveelheden.

Precariobelasting is een belasting voor personen of bedrijven die voorwerpen hebben op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond is grond waarvan de gemeente eigenaar is en die kan worden gebruikt tot algemeen nut en waarbij een ieder belang kan hebben. Voorbeelden hiervan zijn de openbare weg, plantsoen, parken en gemeentelijk water. Voorwerpen waarvoor precariobelasting betaald moet worden, zijn onder andere winkeluitstallingen, luifels, terrassen, pijpleidingen en elektriciteitskabels. De tarieven verschillen per gemeente.

Parkeerbelasting moet u betalen als u parkeert op een parkeerplek waar deze belasting volgens de gemeentelijke bepalingen verschuldigd is. Als u te weinig of geen parkeerbelasting (‘parkeergeld’) betaalt, kunt u een naheffingsaanslag (‘parkeerbon’) krijgen. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland verstuurt namens de gemeenten Gouda, Katwijk en Velsen enige tijd nadat de parkeerbon is uitgeschreven een duplicaat naheffingsaanslag parkeerbelasting. De hoogte van de naheffingsaanslag is afhankelijk van de parkeerlocatie. Meer informatie leest u bij tarieven.

Een navorderingsaanslag wordt opgelegd door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland als is gebleken dat er minder belasting is opgelegd dan had gemoeten. Een navorderingsaanslag mag alleen worden opgelegd als sprake is van een nieuw feit of kennelijke fout. Het gaat om informatie waarvan men bij het opleggen van de definitieve aanslag niet op de hoogte was en waarmee men redelijkerwijs ook niet bekend had kunnen zijn. Ook voor de belastingplichtige moet het redelijkerwijs herkenbaar zijn dat er een fout gemaakt is. De afwijking moet minimaal 30% zijn. Tot uiterlijk vijf jaar na het belastingjaar kan een navorderingsaanslag opgelegd worden.

Marktgelden zijn een belasting voor het innemen van een plaats op een markt. De aanslag wordt opgelegd aan de vergunninghouder of degene die een standwerkersplaats inneemt. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heft marktgelden namens de gemeenten Gouda, Katwijk, Velsen en Waddinxveen. De tarieven verschillen per gemeente.

Leges zijn vergoedingen voor de kosten voor een product dat u bij een gemeente aanvraagt, of voor een dienst die u door een gemeente of waterschap laat uitvoeren. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van vergunningen, reisdocumenten of gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heft leges namens de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Velsen, Waddinxveen en het hoogheemraadschap van Rijnland. De tarieven verschillen per dienst of product.

Hondenbelasting is een belasting voor houders van honden. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal honden of kennels dat door een huishouden wordt gehouden. Houders van honden zijn verplicht aangifte te doen bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Dat kan via MijnBSGR.
De hondenbelasting wordt opgelegd aan de persoon die ook de andere gemeentelijke belastingen voor het adres op zijn of haar naam krijgt. Dit is omdat BSGR de aanslagen voor 1 adres zoveel mogelijk op 1 aanslagbiljet zet.
De BSGR heft hondenbelasting namens de gemeenten Gouda, Katwijk, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten en Wassenaar. De tarieven verschillen per gemeente. Gemeenten laten regelmatig huis-aan-huis controleren of er honden aanwezig zijn die niet zijn aangegeven.

Havengeld is een belasting voor schippers van vaartuigen die in gemeentewater aanleggen of verblijven. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heft havengeld namens de gemeenten Gouda en Katwijk. Het tarief is afhankelijk van het gemeentewater waar het vaartuig zich bevond, de lengte van de het vaartuig en de verblijfsduur.

Forensenbelasting is een belasting voor personen die gedurende het belastingjaar meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar houden, terwijl zij in een andere gemeente staan ingeschreven. U kunt hierbij denken aan zomerhuizen, stacaravans en woonboten.
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heft namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk forensenbelasting. Het tarief van de forensenbelasting is gebaseerd op de waarde van de woning.

Begraafrechten zijn vergoedingen voor de kosten die de gemeente maakt om een graf te delven, onderhouden of ruimen en voor andere diensten die met begraven te maken hebben. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heft begraafrechten voor de gemeenten Katwijk, Velsen en Waddinxveen. De tarieven verschillen per dienst.

Bruggeld is een belasting voor schippers van vaartuigen waarvoor bruggen of sluizen worden geopend of open worden gehouden. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heft bruggelden namens de gemeente Gouda. Het tarief is afhankelijk van het aantal bruggen dat wordt gepasseerd.

De BIZ-bijdrage is een belasting voor de gebruikers van een bedrijfspand dat binnen een bedrijveninvesteringszone (BIZ) staat. De BIZ-bijdrage maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de zone betalen er aan mee.
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heft namens de gemeente Zoeterwoude BIZ-bijdrage, namelijk voor de bedrijveninvesteringszone Grote Polder. Het tarief van de BIZ-bijdrage is gebaseerd op de WOZ-waarde van het bedrijfspand.

Gemeenten kunnen baatbelasting opleggen aan de eigenaar van een onroerende zaak als deze gebaat is bij voorzieningen die door of met medewerking van het gemeentebestuur zijn aangebracht. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een riolering. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heft namens de gemeenten Waddinxveen en Wassenaar baatbelasting. De tarieven verschillen per gebied of straat.

Watertoeristenbelasting is een belasting voor uitbaters van overnachtingsmogelijkheden zoals vaartuigen, die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heft namens de gemeente Velsen watertoeristenbelasting.

Betalen

Heeft u nog geld te goed van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, bijvoorbeeld omdat uw bezwaar is toegekend of omdat u verhuisd bent, dan staat dit binnen 3 weken op uw rekening. Controleer of het rekeningnummer dat de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland van u heeft juist is. Meestal staat het bij ons bekende rekeningnummer in de brief die u heeft ontvangen en anders kunt u het controleren in MijnBSGR. Klopt het rekeningnummer niet? Neem dan meteen contact op.

Het kan gebeuren dat u te veel of dubbel heeft betaald. Als uit de betalingskenmerken duidelijk blijkt dat het om een dubbele betaling gaat, stort de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland de tweede betaling altijd terug. Controleer eerst uw bankafschriften en uw aanslagbiljet(ten) en kijk ook of de BSGR het te veel betaalde bedrag al heeft teruggestort op uw rekening. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met de BSGR. Geef altijd aan hoeveel u heeft overgemaakt, van welk rekeningnummer, op welke datum en onder vermelding van welk betalingskenmerk, dan kunnen onze medewerkers uw betalingen makkelijk terugvinden.

Er zijn 2 situaties waarin u uitstel van betaling kunt krijgen: als u een kwijtscheldingsverzoek heeft ingediend, of als u bezwaar heeft gemaakt en in uw bezwaarschrift om uitstel van betaling heeft gevraagd. Als u moeite heeft om de belastingaanslag te betalen, kunt u contact opnemen met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland voor een betalingsregeling. U betaalt de aanslag dan in termijnen.

Ja, zolang de deurwaarder niet bij u is langs geweest, kunt u schriftelijk, telefonisch, via MijnBSGR of via ons contactformulier een betalingsregeling aanvragen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de afgesproken regeling. U moet elke betaling van de regeling nakomen. Doet u dit niet, dan komt de betalingsregeling te vervallen en moet u het gehele openstaande bedrag binnen 14 dagen betalen.

Als u te laat bent met betalen, neemt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland invorderingsmaatregelen. Meestal krijgt u eerst een herinnering, daarna een aanmaning en als u daar niet op reageert, sturen wij u een dwangbevel. Als u niet betaalt, kan de BSGR beslagleggen op uw inkomen, auto en bezittingen. Betaal dus altijd vóór de vervaldag van de aanslag. Heeft u moeite om de aanslag te voldoen? Dan kunt u misschien een betalingsregeling treffen.

Vermeld het aanslagnummer als betalingskenmerk. Het aanslagnummer kunt u overnemen van het aanslagbiljet.

Wat u moet doen als er een incassoafschrijving is gestorneerd is afhankelijk van de reden van stornering. Als u de afschrijving zelf heeft teruggeboekt, wordt de automatische incasso direct stopgezet: u moet zelf voor de betaling van het openstaande aanslagbedrag zorgen. Als de afschrijving een andere oorzaak heeft, bijvoorbeeld onvoldoende saldo op de rekening, dan gaan de afschrijvingen de volgende maand weer verder. Vindt er een tweede stornering plaats, dan wordt de automatische incasso stopgezet: u moet zelf voor de betaling van het openstaande aanslagbedrag zorgen.
Wanneer er een incassoafschrijving is gestorneerd, ontvangt u een brief van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland waarin staat wat de reden van de stornering is. In die brief wordt ook verdere uitleg gegeven.

Een stornering is de terugboeking van een automatische afschrijving. Een stornering kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld onvoldoende saldo op de rekening. Als een afschrijving van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland wordt teruggeboekt, krijgt u hierover een brief. Als u de afschrijving zelf heeft teruggeboekt, wordt de doorlopende incasso direct stopgezet: u moet zelf voor de betaling van het openstaande aanslagbedrag zorgen.
Als de afschrijving een andere oorzaak heeft, bijvoorbeeld onvoldoende saldo op de rekening, dan gaan de afschrijvingen de volgende maand weer verder. Vindt er een tweede stornering plaats, dan wordt de doorlopende incasso stopgezet: u moet zelf voor de betaling van het openstaande aanslagbedrag zorgen.

U kunt de doorlopende incasso stopzetten via MijnBSGR of schriftelijk. Als u uw doorlopende incasso schriftelijk wilt stopzetten, moet u in uw brief tenminste de volgende gegevens vermelden:

 • Uw naam
 • Uw burgerservicenummer (BSN)
 • Uw handtekening

U krijgt een schriftelijke bevestiging van de beëindiging. Als er nog een aanslagbedrag openstaat, moet u zelf zorgen voor de betaling hiervan.

Ja, het is mogelijk om uw incassotermijn op een andere dag te laten afschrijven.

De afschrijvingen worden standaard aan het einde van de maand gedaan. Heeft u een andere voorkeur? Het is mogelijk om de bedragen op een ander moment te laten afschrijven. De eerste afschrijving is in de maand na de dagtekening van de aanslag.

Het aantal maandelijkse termijnen waarin het aanslagbedrag wordt afgeschreven, is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag. Als het aanslagbedrag minder is dan € 75,00 of meer dan € 5.000,00 wordt deze in 2 termijnen afgeschreven. Is het bedrag van de aanslag tussen de € 75,00 en € 5.000,00, dan wordt het in 8 termijnen van uw rekening afgeschreven als u dat direct na aanslagoplegging heeft aangevraagd. Wanneer u later een doorlopende incasso heeft aangevraagd, dan zal de incasso over de resterende termijnen lopen.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • De aanslag afvalstoffenheffing Zoeterwoude (Diftar) wordt afgeschreven in 2 gelijke termijnen;
 • Aanslagen precariobelasting, toeristenbelasting, marktgelden, haven- en bruggelden en begraafrechten worden afgeschreven in 1 termijn;
 • Leges en parkeerbelasting kunnen niet automatisch geïncasseerd worden.

Ook het moment van verwerking van uw machtiging kan invloed hebben op het aantal termijnen. Dit gaat het snelst als u uw machtiging afgeeft via MijnBSGR.

De acceptgirokaart is sterk verouderd. Omdat steeds minder mensen acceptgirokaarten gebruiken voor betalingen, is de BSGR per 1 januari 2022 gestopt met het versturen van acceptgirokaarten. Als u de aanslag digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt, zitten er ook geen acceptgirokaarten bij. Wel kunt u dan via iDEAL (DigiAccept) te betalen. Op uw aanslag in de Berichtenbox staan drie oranje betalingsknoppen. 1 voor het eerste termijn, 1 voor het tweede termijn en 1 voor het volledige bedrag. Aan u de keuze. Als u deze knoppen gebruikt, betaalt u direct. Houd daar dus rekening mee. De vervaldatum van de eerste termijn is een maand na de aanslagoplegging en voor de tweede termijn wordt de vervaldag van de aanslag aangehouden. Deze vindt u op de aanslag in de bovenste balk naast de dagtekening.

U kunt uw aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland betalen via automatische incasso, via iDEAL (MijnBSGR en Berichtenbox) of (elektronische) overschrijving. Betaal altijd vóór de vervaldag van de aanslag, dan betaalt u op tijd en voorkomt u dat u een aanmaning met extra kosten krijgt.

U kunt het bedrag van de aanslag overmaken naar IBAN NL64 INGB 0007 0605 65 ten name van de BSGR in Leiden. Wilt u het aanslagbedrag overmaken vanaf een buitenlands bankrekeningnummer? Dan heeft u naast het IBAN ook de BIC-code van de BSGR nodig: INGB NL2A.
De BSGR heeft sinds 1 januari 2016 dit bankrekeningnummer bij de ING. Voor die tijd hadden wij een ander bankrekeningnummer bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

U kunt uw rekeningnummer wijzigen via MijnBSGR of schriftelijk. Bij MijnBSGR logt u in met uw DigiD. Als u uw rekeningnummer schriftelijk wilt wijzigen, kunt u gebruikmaken van ons wijzigingsformulier rekeningnummer of u kunt een brief schrijven waarin u tenminste de volgende gegevens vermeldt:

 • Uw naam
 • Uw burgerservicenummer (BSN)
 • Het oude en nieuwe rekeningnummer
 • Uw handtekening

Als u een doorlopende incasso heeft, krijgt u een schriftelijke bevestiging dat het rekeningnummer is gewijzigd. Heeft u geen doorlopende incasso, dan krijgt u geen schriftelijke bevestiging. U kunt de status van uw wijziging controleren in MijnBSGR.

Ja, u kunt in 2 termijnen betalen. U kunt uw aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland betalen via iDEAL (MijnBSGR en Berichtenbox) of (elektronische) overschrijving. Betaal altijd vóór de vervaldag van de aanslag, dan betaalt u op tijd en voorkomt u dat u een aanmaning met extra kosten krijgt. Als u een automatische incasso aanvraagt, kunt u zelf bepalen in hoeveel termijnen (max. 8) u wilt betalen.

U kunt op verschillende manieren automatische incasso aanvragen:

 • Via MijnBSGR
 • Door middel van het insturen van een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier
 • Schriftelijk; stuur uw aanvraag voor automatische incasso naar: BSGR, Postbus 1141, 2302 BC Leiden. Vermeld daarbij de volgende gegevens:
  • Uw naam
  • Uw burgerservicenummer
  • Het IBAN waarvan de afschrijvingen gedaan mogen worden
  • Uw handtekening

In MijnBSGR kunt u uw openstaand saldo bekijken. Om in te loggen bij MijnBSGR heeft u uw DigiD-inloggegevens nodig. Uw openstaand saldo is direct te zien op het openingsscherm.

Ja, dat kan. Als u in 1 keer wilt betalen, kunt u er voor kiezen om zelf het bedrag (elektronisch) over te schrijven naar IBAN NL64 INGB 0007 0605 65 ten name van de BSGR in Leiden. Vermeld het aanslagnummer als betalingskenmerk.
Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om een automatische incasso in te stellen voor 1 termijn. U kunt op verschillende manieren een automatische incasso aanvragen:

MijnBSGR

MijnBSGR is de digitale omgeving waar u dag en nacht uw zaken met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland kunt regelen. Dat is handig, want zo kunt u altijd en overal uw aanslagen bekijken, wijzigingen doorgeven en bezwaar maken. Bij MijnBSGR logt u in met uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor zijn uw gegevens alleen voor u zichtbaar.
MijnBSGR biedt op dit moment de volgende mogelijkheden:
 • Aanslagen en correspondentie bekijken en downloaden
 • Openstaand saldo bekijken
 • Wijziging rekeningnummer, postadres, telefoonnummer en e-mailadres doorgeven
 • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten
 • Honden aan- en afmelden voor de hondenbelasting
 • Kwijtschelding aanvragen (alleen voor particulieren)
 • Bezwaar maken
Particuliere klanten worden eerst naar de beveiligde site van DigiD geleid. Na het inloggen met uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord komt u automatisch terug op de beveiligde pagina van MijnBSGR. DigiD en MijnBSGR zijn persoonlijk. Daarom kan alleen degene in uw huishouden die de aanslagen op naam ontvangt via MijnBSGR gegevens bekijken en wijzigen.
Bedrijven loggen in bij MijnBSGR met hun subjectnummer en het aanslagnummer dat op het aanslagbiljet vermeld staat. Sommige bedrijven hebben meerdere subjectnummers bij de BSGR, bijvoorbeeld omdat ze voor meerdere objecten belast worden. In dat geval moet onder elk subjectnummer apart worden ingelogd met het bijbehorende aanslagnummer.
DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. U gebruikt DigiD om u te legitimeren op het internet. Zo weten organisaties als de BSGR dat ze ook echt met u te maken hebben en weet u dat uw gegevens niet in handen van derden komen.
Als u nog geen DigiD heeft, kunt u die aanvragen op www.digid.nl.
De Rijksoverheid stelt strenge eisen aan digitale diensten die gebruik maken van DigiD om de veiligheid en betrouwbaarheid ervan te garanderen. Een van die eisen is het ‘passief uitloggen’. Dit betekent dat u na 15 minuten inactiviteit automatisch wordt uitgelogd. Uw gegevens zijn dan wel tussentijds opgeslagen. Wanneer u opnieuw inlogt, kunt u verder gaan waar u gebleven bent. Het is wellicht handig de tekst van uw bezwaarschrift paraat te hebben in een tekstdocument. U kunt de tekst vervolgens plakken in het daarvoor bestemde veld, of het tekstdocument toevoegen als bijlage.
DigiD en MijnBSGR zijn persoonlijk. Daarom kan alleen degene in uw huishouden die de aanslagen op naam ontvangt via MijnBSGR gegevens bekijken en wijzigen. Als het aanslagbiljet voor uw adres is gericht aan bijvoorbeeld uw partner, kan alleen uw partner met zijn of haar DigiD de bijbehorende gegevens bekijken en wijzigingen doorgeven.

Dwanginvordering

U ontvangt een aanmaning als u een aanslag niet (volledig) heeft betaald. U moet het totaal verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de dagtekening van de aanmaning betalen. Bij een belastingschuld lager dan € 454, kost de aanmaning u € 7. Is uw belastingschuld € 454 of hoger, dan betaalt u € 17 voor de aanmaning. Betaalt u na een aanmaning nog niet? Dan volgt een dwangbevel.
U ontvangt een dwangbevel als u de aanslag, ook na een aanmaning, niet (volledig) heeft betaald. U krijgt met het dwangbevel een bevel om uw belastingschuld binnen 2 dagen te betalen.
De kosten voor de betekening van het dwangbevel zijn:
 • Bij een belastingschuld tot € 90: € 43
 • Bij een belastingschuld vanaf € 90: € 43 plus € 4 voor elke volle € 45 aan schuld (tot een maximum van € 12.677)
Betaalt u niet binnen de termijn van het dwangbevel, dan kan er beslag gelegd worden op uw loon of uitkering, auto of inboedel.
Dwanginvordering is het pakket van maatregelen dat de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland kan nemen als een persoon een belastingaanslag niet voor de vervaldag betaalt. De BSGR houdt zich daarbij aan onder andere de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen en het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Daarnaast heeft de BSGR een Leidraad invordering.
U moet invorderingsrente betalen als u na de vervaldag nog een bedrag moet betalen op de aanslag. Dit geldt ook als u uitstel van betaling heeft gekregen, omdat u bezwaar heeft gemaakt. Invorderingsrente is een vergoeding voor de rente die de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland moet missen doordat u een belastingaanslag niet op tijd heeft betaald. In sommige gevallen betalen wij rente aan u. Invorderingsrente is geen boete.
Ja, zolang de deurwaarder niet bij u is langs geweest, kunt u via ons contactformulier om een betalingsregeling vragen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de afgesproken regeling. U moet elke betaling van de regeling nakomen. Doet u dit niet, dan komt de betalingsregeling te vervallen en moet u het gehele openstaande bedrag binnen 14 dagen betalen.
Als u niet reageert op een dwangbevel en wij uw belastingschuld niet hebben kunnen vorderen van uw werkgever, komt de deurwaarder bij u langs. De deurwaarder kan beslagleggen op uw inboedel, auto, woning of bedrijfspand. De deurwaarder staat nooit ineens voor de deur; de BSGR heeft u dan al meerdere keren verzocht te betalen.
De beslagvrije voet is het gedeelte van uw loon of uitkering waarop geen beslag kan worden gelegd. De beslagvrije voet is 90% van de bijstandsnorm verhoogd met een bepaald deel van de woonlasten en de zorgpremie. Door bepaalde omstandigheden kan de beslagvrije voet echter hoger of lager worden. Uw woonlasten, zorgpremie en het inkomen van uw partner kunnen onder andere van invloed zijn.
Om de hoogte van de beslagvrije voet te kunnen berekenen, sturen wij bij de aankondiging van de loonvordering een formulier beslagvrije voet mee. Door dit formulier volledig in te vullen en terug te sturen, voorkomt u dat de BSGR de beslagvrije voet te laag vaststelt en dus een te hoog bedrag laat inhouden.
Als u niet binnen de termijn van een dwangbevel betaalt, kan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland beslagleggen op uw loon of uitkering. Wij kunnen dan aan uw werkgever of uitkeringsinstantie vragen om uw belastingschuld, kosten en invorderingsrente in te houden op uw loon of uitkering. Er wordt dan een bedrag op uw loon of uitkering ingehouden, dat aan de BSGR wordt afgedragen. De inhouding op uw inkomen gaat door tot uw belastingschuld volledig is betaald.
Ja, als u het niet eens bent met de extra kosten, kunt u hiertegen bezwaar maken. Het heeft geen zin om als bezwaarreden aan te voeren dat u de aanslag, aanmaning of het dwangbevel niet heeft ontvangen. Van de rechter mag de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland ervan uitgaan dat verzonden aanslagbiljetten en invorderingsbrieven op het adres zijn aangekomen.

Gewijzigde situatie

Als u gaat verhuizen, moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist, moet u dit aangeven. De gemeente past uw gegevens aan en brengt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland hiervan op de hoogte.
Als uw verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag, ontvangt u 6 weken nadat het bericht over uw verhuizing bij de BSGR binnen is een verminderingsbericht. Ook als u alleenwonend wordt, worden bepaalde belastingen verminderd.

Nee, als u gaat verhuizen, hoeft u dat niet door te geven aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. U moet zich wel inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Als u naar het buitenland verhuist, moet u zich laten uitschrijven bij de gemeente. In beide situaties past de gemeente uw gegevens aan en brengt de BSGR hiervan op de hoogte.
Als uw verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag, ontvangt u 6 weken nadat het bericht over uw verhuizing bij de BSGR binnen is een verminderingsbericht. Ook als u alleenwonend wordt, worden bepaalde belastingen verminderd.

U kunt het rekeningnummer wijzigen via MijnBSGR of schriftelijk. Bij MijnBSGR logt u in met uw DigiD. Als u uw rekeningnummer schriftelijk wilt wijzigen, vragen wij u tenminste de volgende gegevens te vermelden:

 • Uw naam
 • Uw burgerservicenummer (BSN)
 • Het oude en nieuwe rekeningnummer
 • Uw handtekening

Als u uw aanslagen automatisch laat afschrijven door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland krijgt u een schriftelijke bevestiging dat het rekeningnummer is gewijzigd. U kunt de voortgang van de verwerking van uw wijziging controleren in MijnBSGR.

Nee, u hoeft het overlijden van uw partner niet te melden bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, omdat de BSGR hiervan door uw gemeente op de hoogte wordt gesteld.

Als u gaat scheiden, moet de vertrekkende partner zich inschrijven in de gemeente waar hij of zij gaat wonen. Ook als hij of zij binnen de gemeente verhuist, moet hij of zij dit aangeven. De gemeente past uw gegevens aan en brengt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland hiervan op de hoogte. Als de verhuizing aanleiding geeft tot vermindering van de aanslag, ontvangt de partner op wiens naam de aanslag staat binnen 6 weken na verhuizing bericht.
Terugbetalingen worden gedaan aan de persoon op wiens naam de aanslag staat, ook al is er betaald van de rekening van de ex-partner of een en/of-rekening.

U kunt uw hond het snelste via MijnBSGR aanmelden. Hiervoor heeft u een DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord nodig. Mocht dat niet lukken dan kunt u gebruikmaken van het aangifteformulier hondenbelasting. Zie hiervoor de pagina formulieren.

Op verzoek kan een aanslag op een andere naam worden gezet. Er moet een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door beide partijen. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; de aanslag moet gewoon worden betaald.

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden. Waarschijnlijk maakt u deel uit van een V.O.F., C.V. of maatschap. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt aanslagen op gebaseerd op de gegevens van het Kadaster. Het Kadaster registreert sinds 2005 geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken, omdat zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Om uw financiële administratie op orde te houden, kunt u de aanslag gedeeltelijk van uw zakelijke rekening en gedeeltelijk van uw privérekening betalen.

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden indien u eenmanszaak heeft. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt aanslagen op aan natuurlijk personen en niet-natuurlijk personen met rechtspersoonlijkheid. Een eenmanszaak bezit geen rechtspersoonlijkheid. 

Om uw financiële administratie op orde te houden, kunt u er voor kiezen om de aanslag gedeeltelijk van uw zakelijke rekening en gedeeltelijk van uw privérekening betalen.

Nee, de aanslag kan niet gesplitst worden. Bij het opleggen van een aanslag moet de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 1 persoon of bedrijf aanwijzen als belastingplichtige. Als een woning of bedrijfspand meerdere eigenaren heeft, wijst de BSGR een belastingplichtige aan op basis van de aanwijsrichtlijnen. Op verzoek kan de aanslag wel op een andere naam worden gezet. Er moet een schriftelijk verzoek worden ingediend dat is ondertekend door beide partijen. De wijziging is pas op het eerstvolgende aanslagbiljet zichtbaar. De al opgelegde aanslag wordt niet vernietigd; deze moet gewoon betaald worden.

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland stuurt de WOZ-beschikking naar de persoon die op 1 januari bij het Kadaster geregistreerd stond als eigenaar. Als de woning in de loop van het jaar van eigenaar verandert, krijgt de nieuwe eigenaar pas in het volgende belastingjaar een WOZ-beschikking op naam. Als u eerder een WOZ-beschikking op naam wilt hebben, kunt u deze bij de BSGR aanvragen via het contactformulier.

Zo lang u ingeschreven staat op het oude adres, zal de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland belastingen voor gebruikers, zoals afvalstoffenheffing en zuiveringsheffing, bij u in rekening blijven brengen.
Belastingen voor eigenaren, zoals onroerende zaakbelasting eigenaren en watersysteemheffing eigenaren, worden bij de verkoop van een woning niet verminderd. Vaak zorgt de notaris ervoor dat deze belastingen worden verrekend met de nieuwe eigenaren. Dit kunt u nakijken in de akte van transport.

Het is afhankelijk van de situatie wat er met uw aanslag gebeurt:

 • In het geval dat u als alleenwonende achterblijft en de aanslag op naam staat van uw overleden partner, zal de aanslag in de toekomst op uw naam worden opgelegd. Wanneer uw huishouden verandert van een meerpersoonshuishouden naar een eenpersoonshuishouden dan wordt in veel gevallen de hoogte van uw aanslag ook aangepast.
 • Als de aanslag op uw naam stond en u bent door het overlijden van uw partner alleenwonend geworden, wordt de aanslag in veel gevallen verminderd. De vermindering geldt voor belastingen waarbij de grootte van het huishouden bepalend is voor de hoogte van de aanslag. Voorbeelden zijn de zuiveringsheffing en, in veel gevallen, de afvalstoffenheffing en rioolheffing. U ontvangt binnen 6 weken na het overlijden bericht.

WOZ

Voor de waardebepaling van een woning wordt een vergelijking gemaakt met objecten die omstreeks de waardepeildatum zijn verkocht. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland verzamelt zo veel mogelijk marktgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld verkoopcijfers, huur- en vraagprijzen en informatie over de staat van de woning, gedeeltelijke verhuur of bijzondere omstandigheden bij de verkoop. Waardebepalende factoren zijn het type woning, de grootte, het bouwjaar en de ligging van de woning. De BSGR stelt op basis van de marktgegevens een taxatiemodel op. Het taxatiemodel bepaalt, door middel van vergelijking, geautomatiseerd een waarde voor alle woningen. Op deze manier wordt uit alle gerealiseerde verkoopcijfers een waarde voor de niet-verkochte woningen afgeleid. Dit wordt ook wel ‘modelmatige waardebepaling’ genoemd.
Niet-woningen worden gewaardeerd met behulp van de huurwaardekapitalisatiemethode en de gecorrigeerde vervangingswaarde.

De BSGR stelt de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2024 heeft dus 1 januari 2023 als waardepeildatum.
Wanneer er tussen de waardepeildatum en 1 januari van het belastingjaar waarvoor de WOZ-waarde geldt een verandering aan het object heeft plaatsgevonden, wordt de woning getaxeerd naar de staat waarin het object zich bevindt op 1 januari. Eventuele veranderingen en verbeteringen die na de waardepeildatum zijn aangebracht worden dus bij de taxatie betrokken.

Alleen als u een WOZ-beschikking van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heeft ontvangen, kunt u een taxatieverslag van uw onroerende zaak van ons krijgen. U kunt het taxatieverslag downloaden in MijnBSGR. Ga naar ‘Mijn documenten’ en klik in de regel bij het taxatieverslag op ‘downloaden’.

De WOZ-waarden van woningen kunnen worden ingezien via www.wozwaardeloket.nl.

Ondanks de zorgvuldige analyse van marktgegevens, registratie van objectkenmerken en controle van de berekende waarde, kan het zijn dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Wanneer u aangifte doet voor de inkomstenbelasting, gaat deze aangifte over het afgelopen jaar. U moet in de aangifte daarom de WOZ-waarde van belastingjaar 2023 opgeven. Deze waarde kunt u vinden op de aanslag van de BSGR die u afgelopen jaar heeft ontvangen. Deze waarde is vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2022. 

WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Deze wet bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks worden gewaardeerd door de gemeenten. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden. De waardering resulteert in een WOZ-waarde, die als basis dient voor verschillende belastingen, zoals onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing gebouwd.
De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude hebben deze taak uitbesteed aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Een taxatieverslag is een toelichting op de WOZ-waarde en bevat onder meer een beschrijving van het object, de kadastrale gegevens en de onderdelen van de woning (zoals een dakkapel of een berging). Het is dus anders dan het uitgebreidere taxatierapport dat u wellicht van een makelaar of taxateur kent. Het taxatieverslag heeft als doel inzicht te geven in de opbouw van de taxatie en voldoet aan de eisen die de Waarderingskamer stelt aan taxatieverslagen in het kader van de Wet WOZ.
Alleen als u een WOZ-beschikking van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heeft ontvangen, kunt u een taxatieverslag van uw onroerende zaak van ons krijgen. U kunt het taxatieverslag downloaden in MijnBSGR. Ga naar ‘Mijn documenten’ en klik in de regel bij het taxatieverslag op ‘downloaden’.

Is uw bezwaarschrift in behandeling bij uw gemeente? Dan bent u nog steeds verplicht om uw aanslag waterschapsbelasting te betalen. Is uw bezwaar gegrond verklaard? Dan vermindert de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland uw aanslag watersysteemheffing gebouwd. U krijgt vanzelf een verminderingsbericht.

De Belastingdienst adviseert het volgende:

 1. Voorgaande WOZ-waarde is wel bekend:
  • U moet de WOZ-waarde van vorig jaar hanteren en wanneer de nieuwe waarde bekend wordt, moet u deze schriftelijk doorgeven aan het belastingkantoor in uw regio.
 2. Wanneer er geen voorgaande WOZ-waarde bekend is (bijvoorbeeld bij nieuwbouw):
  • U mag de waarde zelf voorlopig schatten, bijvoorbeeld aan de hand van wat vergelijkbare objecten kosten. Wanneer de nieuwe waarde bekend wordt, moet u deze schriftelijk doorgeven aan het belastingkantoor in uw regio.

Kijk voor uitgebreide informatie over het eigenwoningforfait en de WOZ-waarde op de website van de Belastingdienst.