Uitspraak

Net als u een bezwaarschrift binnen een bepaalde termijn moet indienen, moet de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) binnen een bepaalde termijn uitspraak doen.

Gemeentelijke belastingen

De BSGR moet binnen het kalenderjaar uitspraak doen op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen gemeentelijke belastingen. Dit geldt niet voor bezwaarschriften die na 20 november zijn ontvangen. Daarover moet de BSGR binnen 6 weken na de laatste datum waarop bezwaar gemaakt mag worden, uitspraak doen. In de praktijk komt dit neer op een termijn van 12 weken na dagtekening van de aanslag.

Waterschapsbelastingen

Voor bezwaarschriften tegen de waterschapsbelastingen geldt een beslistermijn van 6 weken. Deze termijn gaat in op de dag nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. In de praktijk komt dit neer op een termijn van 12 weken na dagtekening van de aanslag.

Uitstel

De BSGR kan de termijnen met 6 weken uitstellen. Dit heet verdagen.