1. Home
  2. /
  3. Veelgestelde vragen over de...

Veelgestelde vragen over de WOZ-waarde

Deze video van de VNG legt uit wat gemeenten met het geld van de onroerendezaakbelasting doen. De hoogte van deze belasting hangt af van de WOZ-waarde van uw woning. Ook laat deze video zien dat het maken van bezwaar via een commercieel bureau de gemeenschap vele miljoenen kost.

Uw taxatieverslag staat in MijnBSGR. Het staat ook op MijnOVerheid – Wonen.

U heeft belang bij de WOZ-waarde wanneer deze gebruikt mag worden op grond van een wettelijk voorschrift en dit financiële invloed op u heeft.

De Wet WOZ zorgt dat er bij de belastingen over onroerende zaken wordt uitgegaan van dezelfde waarde. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing van onder andere de watersysteemheffing gebouwd en de onroerende zaakbelasting. Daarnaast is de WOZ-waarde de basis voor verschillende Rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), erf- en schenkbelasting en vennootschapsbelasting.

De eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen ontvangen elk jaar een beschikking. Dit is de officiële bekendmaking van de WOZ-waarde. Ook voor objecten in aanbouw wordt een waarde beschikt. De BSGR combineert de WOZ-beschikking zoveel mogelijk met de gemeentelijke belastingen op het aanslagbiljet. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn, wordt aan slechts 1 van hen een WOZ-beschikking verzonden. In de beleidsregels van de BSGR kunt u nagaan hoe deze persoon wordt gekozen.

Wanneer u een verbouwing heeft uitgevoerd, is dit van invloed op de WOZ-waarde. Als u uw woning heeft verbouwd tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024 dan wordt uw woning gewaardeerd met de kenmerken zoals deze zijn op 1 januari 2024.

De WOZ-waarde van woningen in aanbouw wordt bepaald door:
– de waarde van de grond plus
– de waarde van het deel van de woning dat op 1 januari van het belastingjaar (1 januari 2024) gereed is. Hiervoor worden standaard percentages gebruikt (zie Waarderingsinstructie: www.waarderingskamer.nl).

Wanneer u aangifte doet voor de inkomstenbelasting, gaat deze aangifte over het afgelopen jaar. U moet in de aangifte daarom de WOZ-waarde van belastingjaar 2023 opgeven. Deze waarde kunt u vinden op de aanslag van de BSGR die u afgelopen jaar heeft ontvangen. Deze waarde is vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2022.

Tijdens het belastingjaar kunt u een belang krijgen bij de WOZ-waarde van een woning. Dit kan het geval zijn als u bijvoorbeeld erfgenaam bent. Dan is de WOZ-waarde van belang voor uw aangifte erfbelasting. In zo’n geval kunt u een nieuwe medebelanghebbende beschikking aanvragen. Deze gaat in op het moment dat u volgens de gemeentelijk basisadministratie de nieuwe gebruiker bent of de datum waarop het Kadaster aangeeft dat u de nieuwe eigenaar bent.

Tegen de waarde in deze beschikking kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken.

Wanneer u een dergelijke beschikking wenst aan te vragen kunt u dit doen via het contactformulier op deze website.

De WOZ-waarde speelt een rol bij het bepalen van de maximale kale huur van een sociale huurwoning. Een huurder heeft alleen belang bij de WOZ-waarde indien een verlaging van de WOZ-waarde kan leiden tot een lagere te betalen huur. De meeste verhuurders vragen een huur die aanmerkelijk lager ligt dan de maximale huur. De WOZ-waarde moet in dit geval onrealistisch laag worden vastgesteld om de maximale huur te verlagen tot onder de hoogte van de rekenhuur. In dat geval kan een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde niet leiden tot een lagere huur. Indien u van mening bent dat u een belang zou kunnen hebben bij een lagere WOZ-waarde kunt u een verzoek indienen om een WOZ-beschikking op uw naam te ontvangen. Om uw verzoek te kunnen beoordelen, moet u een overzicht meesturen van uw kale huur, de maximale huur en het aantal punten van uw huurwoning. In de brief met de jaarlijkse huursverhoging die u van uw verhuurder krijgt, staan deze gegevens meestal vermeld. U stuurt dan een kopie van deze brief mee met uw verzoek.

De WOZ-waarde van woningen is voor iedereen openbaar. Dit betekent dat u van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde kunt opvragen. Via WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van andere woningen inzien.

Er is bijna altijd sprake van verschillen tussen woningen; dat kunnen verschillen in grootte van de woning of grootte van het grondoppervlak zijn maar ook verschillen in onderdelen of bijgebouwen (bijvoorbeeld dakkapel, uitbouw, berging). Verschillen in onderhoud van de woning of het voorzieningenniveau (zoals badkamer en keuken) kunnen ook leiden tot verschillen in de vastgestelde WOZ-waarde.

Zijn alle kenmerken gelijk maar is toch de waarde niet gelijk? Maak dan een belafspraak met één van onze taxateurs zodat u samen kunt kijken of er reden is om de waarde aan te passen? ‘De beller is sneller’.

Wij analyseren alle gerealiseerde verkopen tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2024. Deze gebruiken wij als onderbouwing voor de waarde van vergelijkbare woningen. Wanneer er geen vergelijkbare woningen zijn verkocht, kunnen we ook eerder gerealiseerde verkopen als onderbouwing gebruiken. De kenmerken van de woning spelen een rol bij de (meest juiste) vergelijkbaarheid: bouwjaar, grootte, wijk-en buurt en type woning.

Wij baseren WOZ-waardes onder andere op prijzen van verkochte woningen. Van elke verkoop wordt geanalyseerd of deze gebruikt kunnen worden als onderbouwing. Bij verkoop van een woning met een Vereniging Van Eigenaren (VvE) wordt de verkoopprijs gecorrigeerd voor het aandeel in het reservefonds van de VvE. Deze is immers geen onderdeel van de woning. De koopakte van verkochte appartementen wordt door de BSGR bij het Kadaster opgevraagd; hierin is het aandeel in het reservefonds van de Vve vermeld.

De Waarderingskamer is de organisatie die ons controleert. Pas als we goedkeuring van de Waarderingskamer hebben, mag de BSGR u de nieuwe WOZ-waarde toesturen. Wilt u weten hoe de Waarderingskamer oordeelt over uw gemeente? Ga dan naar www.waarderingskamer.nl