Belasting bij overlijden

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland ontvangt van de gemeente berichten van overlijden van burgers. U hoeft de BSGR dus niet op de hoogte te brengen van het overlijden van een naaste.

Overlijden van de belastingplichtige

Na het overlijden van de belastingplichtige gaat de belastingaanslag over naar de erfgenamen. In de tenaamstelling van het aanslagbiljet komt bij de naam van de belastingplichtige de toevoeging ‘Erven’ te staan. Het is belangrijk dat de erfgenamen de BSGR informeren over de contactgegevens van contactpersoon of de zaakwaarnemer van de erfgenamen, zodat onze brieven naar het juiste adres worden gestuurd. De erven worden geacht de aanslag te voldoen, tenzij zij een kopie van een akte van verwerping overleggen.

Geen achterblijvers

Wanneer niemand in de woning achterblijft, wordt een aantal belastingsoorten automatisch verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van overlijden. Dit geldt voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en zuiveringsheffing. U ontvangt 6 weken na het overlijden een verminderingsbericht ten name van de erven. Andere belastingsoorten, zoals onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing, moeten wel voor het hele jaar worden betaald.

Alleenwonend na overlijden partner of huisgenoot

De aanslag van een persoon die door het overlijden van zijn of haar partner of een andere inwonende persoon alleenwonend is geworden, zal in veel gevallen worden verminderd. De vermindering geldt voor belastingsoorten waarbij de hoogte van het tarief wordt bepaald op basis van het aantal inwoners in een huishouden. Ook is dit afhankelijk van de gemeente waarin men woont. Voorbeelden zijn de zuiveringsheffing en, in een aantal gemeenten, ook de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hierover wordt 6 weken na het overlijden een verminderingsbericht gestuurd.

WOZ-beschikking

Als u een woning erft, krijgt u van de BSGR pas in het volgende jaar een WOZ-beschikking op naam. Het kan zijn dat u eerder een WOZ-beschikking nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u bezwaar tegen de WOZ-waarde wil maken. In dat geval kunt u schriftelijk verzoeken om een WOZ-beschikking.