Watersysteemheffing gebouwd

Watersysteemheffing gebouwd is een belasting voor eigenaren van een gebouwde onroerende zaak. Voorbeelden van gebouwde onroerende zaken zijn woningen, bedrijfspanden en garageboxen. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengst van de watersysteemheffing gebouwd voor het onderhoud aan duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit.

Voor wie?

De watersysteemheffing gebouwd wordt opgelegd aan de persoon die volgens het Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of zakelijk gerechtigde was van de gebouwde onroerende zaak.

Hoogte van de aanslag

Het tarief van de watersysteemheffing gebouwd is een percentage van de WOZ-waarde. Als u in de loop van het jaar verhuist, moet u toch voor het hele jaar watersysteemheffing gebouwd betalen. Bij de verkoop van woningen en garageboxen zorgt de notaris er vaak voor dat de watersysteemheffing gebouwd wordt verrekend met de nieuwe eigenaar.