Afvalstoffenheffing Waddinxveen

Afvalstoffenheffing is een belasting voor huishoudens waar de gemeente verplicht is huisvuil op te halen. Het maakt niet uit of er ook daadwerkelijk afval wordt aangeboden. De gemeente gebruikt de opbrengsten om de kosten die zij maakt voor het ophalen en verwerken van afval te betalen.

Voor wie?

De aanslag afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan de persoon die volgens de Basisregistratie personen (BRP) gebruiker van de woning is.

Hoogte van de aanslag

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen. Een vast en een variabel deel. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing is voor alle huishoudens gelijk. Daarnaast betaalt u ook een variabel deel dat afhankelijk is van hoe vaak u in het voorgaande jaar restafval heeft aangeboden.

Bijzonderheden

Personen die een kamer huren en de sanitaire voorzieningen (douche, keuken, toilet) delen met andere kamerhuurders in de woning, hoeven onder bepaalde voorwaarden geen afvalstoffenheffing te betalen. Bedrijven die hun bedrijfsafval laten ophalen voor de gemeentelijke vuilophaaldienst betalen daarvoor geen afvalstoffenheffing, maar reinigingsrechten.

Overzicht vast en variabel deel afvalstoffenheffing

  • In het huidige belastingjaar geldt een vast bedrag per woonruimte (= vastrecht) en een vast bedrag per inworp in een ondergronds container of lediging van een mini-container (= variabele deel).
  • Het aantal inworpen of ledigingen voor het variabele deel wordt bepaald op basis van het afgelopen jaar
  • Korting in verband met medische vrijstelling, geldt alleen naar aanleiding van een goedgekeurde aanvraag bij de gemeente Waddinxveen. De gemeente verstrekt deze informatie aan de BSGR.
  • Kwijtschelding is mogelijk voor het vastrecht. Voor het variabele deel verschilt dit per gemeente; zie het kwijtscheldingsbesluit.

Gemeente WaddinxveenBijzonderhedenType ondergrondse container (OGC)Type MC – 140LType MC – 240L
Vastrecht per woonruimte€ 268,06
Variabel recht per zak of container per lediging.

NB: Burgers kunnen zelf zakken aanschaffen via de gemeente. Voor woonruimten blijft wel vastrecht van toepassing.
Aantal ledigingen zijn digitaal raadpleegbaar via afvalverwerkingsbedrijf Cyclus:

https://cyclusnv.nl/mijngegevens of via telnr. 0182-547500
€ 1,50€ 3,50€ 6,00
Bij bepaling standaard aantal ledigingen/inworpen:#21# 6# 6
Per omwisseling minicontainer€ 25,00
Per extra container boven de basisset€ 60,00

 

* Voor de berekening van het variabele gedeelte geldt dan:

  1. U bent in het afgelopen jaar vóór 1 juli verhuisd binnen de gemeente? Het aantal inworpen of ledigingen van 1 juli tot en met 31 december van dat jaar wordt verdubbeld.
  2. Bent u in het afgelopen jaar ná 1 juli verhuisd binnen de gemeente? Het aantal inworpen of ledigingen over de laatste 6 maanden van uw vorige adres wordt verdubbeld.
  3. Bent u in het afgelopen jaar nieuw verhuisd naar de gemeente? Of bent u meerdere keren verhuisd in het afgelopen jaar? Wij gaan in dat geval uit van een standaard aantal ledigingen / inworpen. Dit is vastgesteld door uw gemeente.
Naar boven ▲