Welke rechten heeft u?

De BSGR vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaan we veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. We nemen zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om hiervoor te zorgen.

Als burger heeft u een aantal rechten die gaan over uw persoonsgegevens. Hieronder leest u welke rechten u heeft.

1. U mag uw eigen persoonsgegevens bekijken

Dit heet het recht op inzage. U kunt dan controleren of uw gegevens juist en volledig zijn. U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de BSGR. U ontvangt een overzicht met:

  • De categorieën van persoonsgegevens;
  • De ontvangers van die gegevens;
  • Het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt;
  • De herkomst van de gegevens.

U kunt alleen uw eigen gegevens inzien, niet die van een ander persoon.

Hoe vraagt u om inzage in uw gegevens?

De belangrijkste persoonsgegevens ontvangt de BSGR vanuit de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan persoonsgegevens van inwoners in Nederland. En van personen in het buitenland die een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Wilt u weten welke gegevens van u in het BRP staan? Dan kunt u dit eenvoudig controleren via Mijnoverheid.nl. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Wilt u weten welke persoonsgegevens de BSGR van u heeft geregistreerd? Neem dan contact met ons op. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld het contactformulier op onze website gebruiken. Het is belangrijk dat de aanvraag door de juiste persoon wordt gedaan. Daarom vragen wij om legitimatie. U kunt zich legitimeren door gebruik te maken van DigiD via MijnBSGR. U mag ook op afspraak langskomen met uw identiteitsbewijs.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

Mag de BSGR mijn inzageverzoek weigeren?

Ja, in uitzonderlijke gevallen mag de BSGR uw inzageverzoek weigeren. Maar dit mag alleen als daar een goede reden voor is. Deze redenen staan in de wet. Bijvoorbeeld als weigering noodzakelijk is:

  • Voor de openbare veiligheid;
  • Om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen;
  • Om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Een inzageverzoek kan ook gedeeltelijk geweigerd worden. Bijvoorbeeld als dit nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Wilt u in zo’n geval gegevens inzien? Dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek.

U ontvangt binnen een maand een reactie van ons

Binnen een maand ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Soms hebben wij meer tijd nodig om aan uw verzoek te voldoen. Dan kan de termijn eenmalig verlengt worden met maximaal 2 maanden. Bent u het niet eens met de inhoud van het overzicht? Of vindt u dat de BSGR ten onrechte heeft geweigerd u inzage te geven? Dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit staat aangegeven hoe u dat kunt doen.

2. Recht op wijziging en verwijdering

Kloppen uw persoonsgegevens die bij de BSGR bekend zijn niet? Dan kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te wijzigen. Daarnaast kunt  u ons vragen uw persoonsgegevens te wissen. Alleen kunnen en hoeven we dit niet altijd te doen. Bijvoorbeeld als de wet bepaalt dat uw persoonsgegevens langer bewaard moeten worden.

Eventuele professionele indrukken, meningen of conclusies hoeven niet te worden aangepast. Wel moeten wij uw mening aan een dossier toevoegen als u daarom vraagt.

Hoe kan ik een verzoek om wijziging of verwijdering indienen?

Wilt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen? Neem dan contact met ons op. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld het contactformulier op onze website gebruiken. Het is belangrijk dat de aanvraag door de juiste persoon wordt gedaan. Daarom vragen wij om legitimatie. U kunt zich legitimeren door gebruik te maken van DigiD via MijnBSGR. U mag ook op afspraak langskomen met uw identiteitsbewijs.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

Geef in uw verzoek aan welke wijziging of aanvullingen u wenst of welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek om wijziging of verwijdering doen.

U ontvangt binnen een maand een reactie van ons

Binnen een maand ontvangt u een reactie op uw wijzigings- of verwijderingsverzoek. Soms hebben wij meer tijd nodig om aan uw verzoek te voldoen. Dan kan de termijn eenmalig verlengt worden met maximaal 2 maanden.

Besluit de BSGR uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen? Dan doet wij dit zo snel mogelijk. In het geval dat de BSGR onjuiste gegevens aan andere organisaties heeft doorgegeven, worden deze organisaties zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de wijziging of verwijdering.

Besluit de BSGR om niet tegemoet te komen aan uw verzoek om wijziging of verwijdering? Dan ontvangt u een bericht met een onderbouwing van het besluit.

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Onder dat besluit staat aangegeven hoe u dat kunt doen.

3. Recht van verzet

U kunt de BSGR vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van verzet. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen heeft om u te verzetten.

U kunt geen gebruik maken van het recht van verzet als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de Basisregistratie Personen (BRP). Voor wijzigingen in de BRP kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Hoe maak ik gebruik van mijn recht van verzet?

Als u gebruik wilt maken van uw recht van verzet neemt u contact op met de BSGR. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld het contactformulier op onze website gebruiken. Het is belangrijk dat de aanvraag door de juiste persoon wordt gedaan. Daarom vragen wij om legitimatie. U kunt zich legitimeren door gebruik te maken van DigiD via MijnBSGR. U mag ook op afspraak langskomen met uw identiteitsbewijs.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

U ontvangt binnen een maand een reactie van ons

De BSGR beslist binnen een maand of het verzet gerechtvaardigd is. De BSGR kan deze termijn eenmalig verlengen met maximaal 2 maanden. Bent u het niet eens met ons besluit? dan kunt u bezwaar maken. Onder dat besluit staat aangegeven hoe u dat kunt doen.

4. U kunt een klacht indienen

Vindt u dat de BSGR onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen. We proberen uw klacht binnen 6 weken af te handelen.