1. Home
 2. /
 3. Belastingen
 4. /
 5. Tarieven
 6. /
 7. Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland...

Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2020

Watersysteemheffing

 •     Ingezetenen (gebruikers): € 105,60
 •     Gebouwd (eigenaren): 0,0227% van de WOZ-waarde
 •     Ongebouwd:

– Omslag natuur: € 4,00 per hectare
– Omslag wegen: € 422,50 per hectare
– Omslag ongebouwd overig: € 84,50 per hectare

Verontreinigingsheffing

 •     Woonruimte eenpersoonshuishouden: € 61,30
 •     Woonruimte meerpersoonshuishouden: € 183,90
 •     Bedrijven: € 61,30 per vervuilingseenheid (v.e.)

Zuiveringsheffing

 •     Woonruimte eenpersoonshuishouden: € 61,30
 •     Woonruimte meerpersoonshuishouden: € 183,90
 •     Bedrijven: € 61,30 per vervuilingseenheid (v.e.)

Leges

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een watervergunning voor:

 • Het onttrekken van grondwater, indien de hoeveelheid te onttrekken water meer bedraagt dan 12.000 m³ per jaar, ten behoeve van bouwputten, sleufbemalingen en industriële doeleinden: € 1.250
 • Grote uitbreidingsplannen waarvan het waterhuishoudkundig opnieuw in te richten gebied groter is dan 2 hectare:

00 – 02 hectare  €          0
02 – 10 hectare  €   1.000
10 – 20 hectare  €   3.125
30 – 40 hectare  €   8.125
40 – 50 hectare  €   9.375
50 – 55 hectare  € 11.250
55 en meer hectare  € 12.500

 • Leggerprofiel- en aswijziging waterkering: € 1.250
 • Grote infrastructurele werken (wegen, spoorlijnen, tunnels, e.d.) en bouwprojecten (deels) binnen de kern- en beschermingszone van waterkeringen. Op basis van de oppervlakte van het werk of de bebouwing, voor zover gelegen binnen de kern- en/of beschermingszone: vanaf 500 m2 € 1.000 plus voor elke 100 m2 extra een bedrag van € 500, tot een maximum van € 30.000
 • Het aanbrengen, hebben, geheel of gedeeltelijk vernieuwen en verwijderen van kabels, (mantel)buizen, draden en leidingen die door de kern- en/of beschermingszones van waterkeringen lopen. Voor de afmeting wordt gerekend binnen het gebied waarvoor het gebod geldt:

– Aanbrengen door middel van Horizontal Directional Drilling: € 0
– Met een diameter kleiner dan of gelijk aan 0,25 meter en korter dan of gelijk aan 100 m: € 0
– Met een diameter groter dan 0,25 meter en korter dan of gelijk aan 100 m: € 400
– Met een diameter groter dan 0,25 meter en langer dan 100 m: € 800

Zie ook: Tarieven hoogheemraadschap van Rijnland 2019