Regelgeving en begrippen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt in alle landen van de EU dezelfde verordening met betrekking tot de wetgeving rondom privacy. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de AVG.

Privacybeleid BSGR

Hoe de BSGR omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacybeleid en privacyreglement BSGR. Deze beleidsregels bevat onder meer bepalingen over datalekken en het toezicht op de naleving van de privacyregelgeving binnen de BSGR.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Als u meent dat de BSGR ten onrechte uw persoonsgegevens verwerkt of de verkeerde gegevens en u er met de BSGR niet uitkomt kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.

Datalek

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

Functionaris voor de gegevensbescherming

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijk toezichthouder op het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de BSGR. De FG’er levert daarmee een belangrijke bijdrage aan correct gebruik van vertrouwelijke persoonsgegevens door de BSGR. Bij de BSGR is de heer A. Ramsaran de Functionaris voor de Gegevensbescherming(FG-nummer FG013926). Heeft u een vraag voor de FG’er? Dan kunt u deze mailen naar: privacy@bsgr.nl.

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over persoonsgegevens.

Tracking

Het volgen van mobiele datadragers, zoals telefoon, tablet, laptop, bijvoorbeeld door WIFI- of Bluetooth apparatuur waarbij (persoons)gegevens worden verzameld uit die datadragers.

Verwerken

Onder het verwerken van persoonsgegevens valt alles wat je met gegevens kan doen:

  • Verzamelen, vastleggen en ordenen
  • Bewaren, bijwerken en wijzigen
  • Opvragen, raadplegen, gebruiken
  • Verstrekken door middel van doorzending
  • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen
  • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
  • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

Verwerker

Een verwerker is een partij die persoonsgegevens verwerkt namens de BSGR (denk bijvoorbeeld aan de leverancier van onze digitale balie). Met een verwerker wordt altijd een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin voorwaarden zijn opgenomen om de beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen

Naar boven ▲