Veelgestelde vragen over WOZ


Wat is de WOZ?

WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Deze wet bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks worden gewaardeerd door de gemeenten. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden. De waardering resulteert in een WOZ-waarde, die als basis dient voor verschillende belastingen, zoals onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing gebouwd.

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude hebben deze taak uitbesteed aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Naar boven

Wat is de waardepeildatum?

De BSGR stelt de WOZ-waarde vast naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2016 heeft dus 1 januari 2015 als waardepeildatum.

Wanneer er tussen de waardepeildatum en 1 januari van het belastingjaar waarvoor de WOZ-waarde geldt een verandering aan het object heeft plaatsgevonden, wordt de woning getaxeerd naar de staat waarin het object zich bevindt op 1 januari. Eventuele veranderingen en verbeteringen die na de waardepeildatum zijn aangebracht worden dus bij de taxatie betrokken.

Naar boven

Waar kan ik de WOZ-waarde van woningen opvragen?

De WOZ-waarden van woningen in Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude kunnen worden ingezien via www.wozwaardeloket.nl.

De WOZ-waarde van een woning in Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen kan via www.wozview.nl opgevraagd worden. 

Naar boven

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Voor de waardebepaling van een woning wordt een vergelijking gemaakt met objecten die omstreeks de waardepeildatum zijn verkocht. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzamelt zo veel mogelijk marktgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld verkoopcijfers, huur- en vraagprijzen en informatie over de staat van de woning, gedeeltelijke verhuur of bijzondere omstandigheden bij de verkoop. Waardebepalende factoren zijn het type woning, de grootte, het bouwjaar en de ligging van de woning. De BSGR stelt op basis van de marktgegevens een taxatiemodel op. Het taxatiemodel bepaalt, door middel van vergelijking, geautomatiseerd een waarde voor alle woningen. Op deze manier wordt uit alle gerealiseerde verkoopcijfers een waarde voor de niet-verkochte woningen afgeleid. Dit wordt ook wel 'modelmatige waardebepaling' genoemd.

Niet-woningen worden gewaardeerd met behulp van de huurwaardekapitalisatiemethode en de gecorrigeerde vervangingswaarde.

Naar boven

Wat is een taxatieverslag?

Een taxatieverslag is een toelichting op de WOZ-waarde en bevat onder meer een beschrijving van het object, de kadastrale gegevens en de onderdelen van de woning (zoals een dakkapel of een berging). Het is dus anders dan het uitgebreidere taxatierapport dat u wellicht van een makelaar of taxateur kent. Het taxatieverslag heeft als doel inzicht te geven in de opbouw van de taxatie en voldoet aan de eisen die de Waarderingskamer stelt aan taxatieverslagen in het kader van de Wet WOZ.

Alleen als u een WOZ-beschikking van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heeft ontvangen, kunt u een taxatieverslag van uw onroerende zaak van ons krijgen. U kunt het taxatieverslag downloaden in onze Digitale balie. Ga naar 'Mijn documenten' en klik in de regel bij het taxatieverslag op 'downloaden'.

Naar boven

Hoe kom ik aan het taxatieverslag?

Alleen als u een WOZ-beschikking van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heeft ontvangen, kunt u een taxatieverslag van uw onroerende zaak van ons krijgen. U kunt het taxatieverslag downloaden in onze Digitale balie. Ga naar 'Mijn documenten' en klik in de regel bij het taxatieverslag op 'downloaden'.

Naar boven

Welke WOZ-waarde moet ik opgeven bij mijn aangifte inkomstenbelasting?

U gebruikt altijd de WOZ-waarde van het belastingjaar waarvoor u aangifte doet.

Voorbeeld:
U doet in maart 2014 aangifte inkomstenbelastingen over het belastingjaar 2013. U gebruikt daarvoor de WOZ-waarde 2013 met waardepeildatum 01-01-2012. Deze waarde vindt u op de aanslag Lokale heffingen 2013.

Zie voor uitgebreide informatie over het eigenwoningforfait en de WOZ-waarde de website van de Belastingdienst.

Naar boven

Ik moet belastingaangifte doen, maar ik heb nog geen WOZ-beschikking. Wat moet ik doen?

De Belastingdienst adviseert het volgende:

  1. Voorgaande WOZ-waarde is wel bekend:
    u moet de WOZ-waarde van vorig jaar hanteren en wanneer de nieuwe waarde bekend wordt, moet u deze schriftelijk doorgeven aan het belastingkantoor in uw regio.
  2. Wanneer er geen voorgaande WOZ-waarde bekend is (bijvoorbeeld bij nieuwbouw):
    u mag de waarde zelf voorlopig schatten, bijvoorbeeld aan de hand van wat vergelijkbare objecten kosten. Wanneer de nieuwe waarde bekend wordt, moet u deze schriftelijk doorgeven aan het belastingkantoor in uw regio.

Zie voor uitgebreide informatie over het eigenwoningforfait en de WOZ-waarde de website van de Belastingdienst.

Naar boven

Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Ondanks de zorgvuldige analyse van marktgegevens, registratie van objectkenmerken en controle van de berekende waarde, kan het zijn dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Naar boven

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking die ik van mijn gemeente kreeg. Kan ik ook bij de BSGR bezwaar maken in verband met de watersysteemheffing gebouwd?

Is uw bezwaarschrift in behandeling bij uw gemeente? Dan bent u nog steeds verplicht om uw aanslag waterschapsbelasting te betalen. Is uw bezwaar gegrond verklaard? Dan vermindert de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) uw aanslag watersysteemheffing gebouwd. U krijgt vanzelf een verminderingsbericht.

Naar boven

Ik ben huurder van een woning; waarom staat er een WOZ-waarde op mijn aanslagbiljet?

Vanaf 1 oktober 2015 geldt een nieuw puntensysteem bij de berekening van de maximale huurprijs van woningen. De belangrijkste wijziging is dat de WOZ-waarde meetelt in de berekening van het aantal punten. Het gevolg hiervan is dat huurders een direct belang hebben bij de WOZ-waarde en WOZ-beschikking. De WOZ-waarde wordt daarom vanaf 2016 vermeld op de aanslagen van de BSGR voor huurders in onze deelnemende gemeenten.

Kan ik bezwaar maken als ik een woning huur waarbij ik de keuken, de wasgelegenheid en het toilet deel met een andere huurder?

Nee, u kunt alleen bezwaar maken als u een zelfstandige woning heeft en dus een eigen keuken, wasgelegenheid en toilet heeft.

Kan ik bezwaar maken als ik een woning in de vrije sector huur (geliberaliseerd huurcontract)?

Ja, u kunt bezwaar maken, maar dat heeft alleen zin als de aanvangshuur van het huurcontract onder de € 710,68 (liberalisatiegrens per 1 januari 2016, dit bedrag is ook de grens voor huurtoeslag in 2016) ligt. De aanvangshuur van het huurcontract bepaalt namelijk of de huurovereenkomst geliberaliseerd is, dus niet de huidige huur die u betaalt.

Ligt de huur onder deze liberalisatiegrens dan kunt u bij aanvang van de huurovereenkomst door de Huurcommissie laten toetsen wat de maximale huur mag zijn. Hiervoor gelden wel twee voorwaarden:

  • het huurcontract mag niet langer dan 6 maanden geleden zijn ingegaan én
  • u mag niet al langer dan 6 maanden in de betreffende woning wonen

Als er door de Huurcommissie een maximale huur wordt vastgesteld die onder de liberalisatiegrens ligt dan is de huur niet meer geliberaliseerd. Pas daarna zou een eventuele lagere WOZ-waarde gevolgen kunnen hebben voor de door u te betalen huur. Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vrije-sector-huurwoning vindt u meer informatie over een geliberaliseerde huurwoning.

Hoe weet ik of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde als huurder zin heeft?

  • De WOZ-waarde is een van de factoren die invloed heeft op de hoogte van de huur. Voor meer informatie over het puntensysteem in het Woningwaarderingsstelsel kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/puntensysteem-huurwoning/puntensysteem-en-woz.
  • Op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl/) kunt u het aantal punten berekenen en tevens kunt u berekenen wat de maximaal redelijke huur is voor uw woning. Zo ziet u wat een verlaging van de WOZ-waarde voor gevolgen heeft voor de maximale huur. 

Hoe kan ik als huurder bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Nadat u een officiële WOZ-beschikking heeft ontvangen, kunt u bezwaar maken. U kunt dit het snelste online doen via onze Digitale balie (kies daar voor 'ik heb een ander bezwaar').  Om in te kunnen loggen, heeft u uw DigiD nodig. Als u nog geen DigiD hebt, kunt u dit eenvoudig aanvragen op www.digid.nl/aanvragen. Het bewaarschrift moet binnen zes weken na de WOZ-beschikking zijn ingediend.

Kijk voor meer informatie over het maken van een bezwaar bij 'Bezwaar maken'.

Wat houdt de vrijstelling voor waterverdedigingswerken in?

Bij het taxeren van objecten die gelegen zijn op een waterverdedigingswerk (een dijk) moet het waterverdedigingswerk zelf (de kernzone) buiten de WOZ-waarde worden gelaten. De woning en de ondergrond van de woning moeten wel gewoon een waarde krijgen evenals schuren, tuinhuisjes, et cetera.

Hoe is beoordeeld welke objecten in aanmerking komen voor de vrijstelling waterverdedigingswerken?

Om te kunnen beoordelen of uw eigendom gelegen is in de zogenaamde kernzone hebben wij de legger geraadpleegd. Deze legger kunt u raadplegen op de website van het waterschap onder wiens verzorgingsgebied de dijk valt.

Hoe kan ik zien of er rekening is gehouden met de vrijstelling waterverdedigingswerken?

Indien uw eigendom in de kernzone is gelegen kunt u op het taxatieverslag bekijken of er bij de waardering rekening mee is gehouden. Op het taxatieverslag staat dan de regel “uitgezonderde grond in verband met waterverdedigingswerken” vermeld.

Mijn woning ligt op een dijk en mijn woz-waarde is lager dan vorig jaar

Omdat uw woning op een dijk ligt, wordt een deel van de grond niet mee getaxeerd. Daarom kan uw woz-waarde lager zijn dan vorig jaar.

Mijn woning ligt op een dijk en mijn woz-waarde is hoger dan vorig jaar

Omdat uw woning op een dijk ligt, wordt een deel van de grond niet mee getaxeerd. Dit kan ook slechts een heel klein deel van de grond zijn. Overal is de waarde van de woningen gestegen. Waarschijnlijk is de stijging van uw woning groter dan de waarde van de uitgezonderde grond.

Mijn woning is hoger getaxeerd dan dezelfde woning van mijn buurman, terwijl wij allebei op het waterverdedigingswerk liggen

Uit de legger kan blijken dat er een groter deel van het perceel van de buurman op het waterverdedigingswerk ligt.