Waarom krijg ik een aanslag waterschapsbelastingen van de BSGR?

U krijgt een aanslag waterschapsbelastingen van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) omdat u woont, een onroerende zaak bezit, of een bedrijfspand gebruikt in het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. De BSGR verzorgt de belastingtaken voor het hoogheemraadschap van Rijnland.

Naar boven

Waarom moet ik waterschapsbelastingen betalen?

Waterschappen, zoals het hoogheemraadschap van Rijnland, ontvangen geen geld van het Rijk. Daarom mogen ze belastingen heffen om hun taken te bekostigen. Uw belastinggeld wordt onder andere gebruikt voor afvalwaterzuivering, het onderhoud van duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en waterkwaliteit. Meer informatie over het hoogheemraadschap van Rijnland en de taken die zij uitvoert, kunt u lezen op haar website.

Naar boven

Wat zijn de tarieven van de waterschapbelastingen?

De tarieven van de waterschapsbelastingen van dit jaar en de afgelopen jaren vindt u bij 'tarieven hoogheemraadschap van Rijnland'.

Naar boven

Wat is verontreinigingsheffing?

Verontreinigingsheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op het oppervlaktewater. Het hoogheemraadschap gebruikt de opbrengst ervan voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het tarief van de verontreinigingsheffing en de berekening van de aanslag is hetzelfde als van de zuiveringsheffing.

Naar boven

Wat is watersysteemheffing gebouwd?

Watersysteemheffing gebouwd is een belasting voor eigenaren van een gebouwde onroerende zaak in het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Voorbeelden van gebouwde onroerende zaken zijn woningen, bedrijfspanden of garageboxen. De watersysteemheffing gebouwd wordt opgelegd aan degene die volgens het Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of zakelijk gerechtigde was van de gebouwde onroerende zaak.

Het tarief van de watersysteemheffing gebouwd is een percentage van de WOZ-waarde. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengst van de heffing voor het onderhoud aan duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit.

Naar boven

Wat is watersysteemheffing ingezetenen?

Watersysteemheffing ingezetenen is een belasting voor ingezetenen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Een ingezetene is elke persoon die volgens de Basisregistratie personen (BRP) op 1 januari staat ingeschreven op een adres in het werkgebied van het hoogheemraadschap. De watersysteemheffing ingezetenen wordt opgelegd per woonruimte, dus als er meerdere ingezetenen per adres zijn, ontvangt 1 van hen het aanslagbiljet.

De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per jaar. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengst ervan voor het onderhoud aan duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit.

Naar boven

Wat is watersysteemheffing ongebouwd?

Watersysteemheffing ongebouwd is een belasting voor eigenaren van een ongebouwde onroerende zaak in het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Voorbeelden van ongebouwde onroerende zaken zijn weilanden, natuurterreinen en wegen, maar ook sloten en vaarten. De watersysteemheffing ongebouwd wordt opgelegd aan degene die volgens het Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of zakelijk gerechtigde was van de ongebouwde onroerende zaak.

De watersysteemheffing ongebouwd is onderverdeeld in 3 categorieën: natuurterreinen, wegen en overig. Per categorie geldt een vast tarief per hectare. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengst ervan voor het onderhoud aan duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit.

Naar boven

Wat is zuiveringsheffing bedrijven?

Zuiveringsheffing bedrijven is een belasting voor bedrijven die afvalwater afvoeren via het riool of een zuiveringstechnisch werk (installatie voor het zuiveren van stedelijk afvalwater). Naar het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt de aanslag opgelegd aan de gebruiker van de bedrijfsruimte. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengsten van de zuiveringsheffing voor de zuivering van rioolwater in zuiveringsinstallaties.

De aanslag wordt berekend in vervuilingseenheden (v.e.). Bedrijven die uitsluitend huishoudelijk afvalwater afvoeren en minder dan 44 m³ drinkwater hebben ingenomen, krijgen een aanslag van 1 v.e. Bij een waterverbruik vanaf 44 tot en met 217 m³ wordt 3 v.e. in rekening gebracht. Bij een waterverbruik vanaf 218 m³ wordt de aanslag berekend op 5 of meer vervuilingseenheden (v.e.). Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast.

Naar boven

Wat is zuiveringsheffing woonruimten?

Zuiveringsheffing woonruimten is een belasting voor huishoudens die afvalwater afvoeren via het riool of een zuiveringstechnisch werk (installatie voor het zuiveren van stedelijk afvalwater). De aanslag wordt berekend in vervuilingseenheden (v.e.). Alle huishoudens krijgen een aanslag voor 3 v.e. De enige uitzondering is een eenpersoonshuishouden; dat krijgt een aanslag voor 1 v.e. Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengsten van de zuiveringsheffing voor de zuivering van rioolwater in zuiveringsinstallaties.

Naar boven

Waarom krijg ik een aanslag van 3 vervuilingseenheden, terwijl wij maar met zijn tweeën zijn?

Voor de waterschapsbelastingen krijgen alle huishoudens een aanslag van 3 vervuilingseenheden (v.e.). Alleen voor eenpersoonshuishoudens is een uitzondering gemaakt; die krijgen een aanslag van 1 v.e. Dit is wettelijk bepaald.

Naar boven

Wat is een navorderingsaanslag?

Een navorderingsaanslag wordt opgelegd door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) als is gebleken dat er minder belasting is opgelegd dan had gemoeten. Een navorderingsaanslag mag alleen worden opgelegd als sprake is van een nieuw feit of kennelijke fout. Het gaat om informatie waarvan men bij het opleggen van de definitieve aanslag niet op de hoogte was en waarmee men redelijkerwijs ook niet bekend had kunnen zijn. Ook voor de belastingplichtige moet het redelijkerwijs herkenbaar zijn dat er een fout gemaakt is. De afwijking moet minimaal 30% zijn. Tot uiterlijk vijf jaar na het belastingjaar kan een navorderingsaanslag opgelegd worden.

Wat is een IBA?

IBA is de afkorting van Individuele Behandeling Afvalwater. Een IBA is een mini-zuiveringsinstallatie. De IBA's zijn ingedeeld in verschillende klassen, gerangschikt naar zuiveringsrendement. Een IBA klasse I is de minimale voorziening en is een septic tank met een inhoud van 6 m3. Het zuiveringsrendement bedraagt ongeveer 30%. De IBA klasse II levert een rendement van ongeveer 80% en een IBA klasse III komt tot ruim 90% rendement. Bij het Van Hall Instituut in Leeuwarden en TNO in Apeldoorn worden de IBA's per klasse gecertificeerd.

Wat betaalt u als u een IBA heeft?

Als het waterschap de beheerder is van een IBA-systeem (Individuele Behandeling Afvalwater), dan is de bewoner de belastingplichtige voor de zuiveringsheffing. De lozing vindt dan namelijk plaats op een zuiveringsinstallatie die in beheer is bij het waterschap. Op de zuiveringsheffing is geen aanpassing van het aantal vervuilingseenheden mogelijk.

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing verzorgt het waterschap het beheer en onderhoud van de IBA. Als de bewoner de beheerder is van een IBA-systeem, dan is de bewoner belastingplichtig voor de verontreinigingsheffing. In deze situatie vindt de lozing via een overloop van de IBA plaats op het oppervlaktewater. Enkel bij lozing via een gecertificeerde IBA II en III is op verzoek aanpassing van de vervuilingswaarde naar één vervuilingseenheid mogelijk.

Bij lozing via een IBA-systeem I is het rendement onvoldoende voor een aanpassing van het aantal vervuilingseenheden. Een IBA I is een septic tank met een inhoud van 6 m3.