Waterverdedigingswerken

 

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde worden waterverdedigingswerken buiten beschouwing gelaten. Over de uitleg van deze vrijstelling heeft lang onduidelijkheid bestaan. Vorig jaar heeft de Hoge Raad deze vrijstelling uitgelegd (zie http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:2828). De vrijstelling geldt voor de grond die gelegen is op een dijklichaam. Het dijklichaam is de dijk en de eventuele bijbehorende grond zoals deze door het waterschap is aangewezen in de zogenaamde “legger”.

 

Heeft deze vrijstelling voor gevolgen voor u?

Bent u eigenaar van een perceel grond waar een deel van een dijklichaam ligt?

De BSGR heeft de oppervlakte van het vrijgestelde gedeelte opgemeten vanaf de kadastrale kaart en deze legger. De grond bij uw woning is gesplitst in een vrijgesteld gedeelte en de overige grond. De vrijgestelde grond heeft bij de taxatie geen waarde gekregen. Op het taxatieverslag kunt u de verdeling van deze grond zien. Op dit taxatieverslag staat een regel “Uitgezonderde grond ivm waterverdedigingswerken”. Hierachter staat de door de BSGR berekende oppervlakte van dit vrijgestelde deel. De WOZ-waarde van uw woning kan door deze vrijstelling lager uitvallen dan vorig jaar.

Voor het waterschap is deze vrijgestelde grond wel belast voor de waterschapsbelasting “watersysteemheffing ongebouwd”. Indien uw woning gelegen is in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland staat deze aanslagregel op uw aanslag. Indien u in het beheersgebied van een ander waterschap woont, zult u van hen deze aanslag ontvangen.

Is uw woning vergeleken met een woning die voor een deel op een dijklichaam ligt?

In de prijs die deze koper voor de woning heeft betaald, is de waarde van deze vrijgestelde grond wel meegenomen. Bij het beoordelen van dit verkoopcijfer is daarom gekeken naar het volledige perceel grond dat bij deze woning hoort. De WOZ-waarde van deze woning is door deze vrijstelling wel lager dan de verkoopprijs. De vrijstelling van deze grond heeft geen gevolgen voor de WOZ-waarde van uw woning. Op uw taxatieverslag kunt u bij deze woning zien hoeveel grond is vrijgesteld.